Our Services

No Contracts, No Join Fees

 • Jiu-Jitsu Class
  Mon, Tue, Wed1 hr
  28 Australian dollars
 • Jiu-Jitsu Class
  Thu, Sat1 hr
  28 Australian dollars
 • Jiu-Jitsu Class
  Tue1 hr
  28 Australian dollars
 • Jiu-Jitsu Class
  Fri1 hr
  22 Australian dollars
 • Jiu-Jitsu Class
  Sat1 hr
  28 Australian dollars
 • Fri1 hr
  22 Australian dollars
 • Jiu-Jitsu Class
  Thu1 hr
  28 Australian dollars